Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΘΕΜΑ. Άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας5. Η παρούσα άδεια έχει χρονική διάρκεια 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της, με δυνατότητα παράτασης κατά 2 ετών κατά μέγιστο με την προϋπόθεση ότι κατά το πέρας του αρχικού διαστήματος θα έχει εκτελεστεί τουλάχιστο το 50 % του συνόλου των έργων που προβλέπονται από το υποβληθέν χρονοδιάγραμμ

1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα.26-10-2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αρ. Πρωτ 6676/170920
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση :Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ.: 413.36 Λάρισα
Πληροφορίες: Γ. Λέλλης
Τηλ.. 2413-503604
FAX 2413-503669
ΘΕΜΑ. Άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, ισχύος 10,8 ΜW της επιχείρησης ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Α.Ε. (Πρώην ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ) στη θέση Αρχοντική, των Δήμων
Σαρανταπόρου και Αντιχασίων , του Νομού Λάρισας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
.Έχοντας υπόψη.
.1.Τις διατάξεις.
1 ) του Ν.2244/1994 “Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α 168/7-10-1994)
2) του Ν 2773 (ΦΕΚ Α 22-12-1999 ) <Περί απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας>.
3) του Ν.1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος και του Π.Δ.
1180/1981(ΦΕΚ Α293/6-10-1981)
και τον Νόμο Αρ.3010 (ΦΕΚ Α αρ.φύλλου 91/25-4-2002 Εναρμόνιση του
Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων υδατορεύματα και άλλες διατάξεις. ,καθώς και την
αρ.Η.Π 15393/2332 ΦΕΚ Β Αρ.φύλλου 1022/5-8-2002 Κατάταξη δημοσίων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριότητες σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ 3
του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ 1 του Ν 3010 /2002
<<Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α
(Α91)
4). Την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας,Ενέργειας και
ΤεχνολογίαςΔ6/Φ1/ΟΙΚ8295/.19.4.1995 Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
2
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και
οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ,
λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης
(ΦΕΚ Β 385/10.05.1995).
5) Την κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ /30557/13-2-1996
<Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ 69296/17-10-1990
(ΦΕΚ Β 136/6-3-1996)
6) Την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 6/Φ1/51298/2.8.1996Τροποποίηση
και αντικατάσταση διατάξεων(ΦΕΚ Β 766/28.8.1996) καθώς και διόρθωση
παροραμάτων της Απόφασης Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και
τεχνολογίας με αριθ.Δ6/Φ1/οικ.8295/19.4.1995 (ΦΕΚ Β385/10.5.1995)
7) την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/ /2.8.1996
Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών
κυρώσεων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (ΦΕΚ Β766/28.8.1996).
8) του Ν.2503/1997. Διοίκηση, Οργάνωση,Στελέχωση της
Περιφέρειας,ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ Α
107/1997).
9) Την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 8860/11-5-1998 ‘Τροποποίηση
διατάξεων της Απόφασης Υπουργού Βιομηχανίας ,Ενέργειας και Τεχνολογίας
8295//19-4-1995 (ΦΕΚ Β 385/10-5-1995).
10) Τον Ν.2647/98 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 237/22-10-98)
11) Την Απόφαση τού Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με
αρ.πρωτ.. 1443/23.3.1999. Κατανομή μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων
Υπουργείων στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εφαρμογή του
Ν.2647/1998.
12) Τον Ν αρ.2941 (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 201/12-9-2001 Απλοποίηση
διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών ,αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
,ρύθμιση θεμάτων της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξει και
ειδικότερα του αρθ 2 ,.οπως ισχύει.
13) της Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/2000/13-2-2002 (ΦΕΚ
158/13-2-2002) Διαδικασία αδειών εγκ/σης & Λειτουργίας σταθμών
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και συμβάσεων αγοροπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας .
14) τον Ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 129/27-6-2006)
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
3
15) Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ/6/Φ1/οικ.5707/13-3-
2007(ΦΕΚ Β/448/3-4-2007Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
16) Την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης αρ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18-6-2007,
αρθρο .10 παρ.1 της ισχύουσας .(Διαδικασία έκδοση αδειών εγκατάσταση και
λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
17) Την Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης αρ. Δ6/Φ1/οικ.25386/19-12--2007,
αρθ παρ. .6 της ισχύουσας .(Διαδικασία έκδοση αδειών εγκατάσταση και
λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων
18) τον Νόμο αρ.3734 (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 8/28-1-2009) –Προώθηση της
συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας ,ρύθμιση
ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες
διατάξεις.
19) τον Νόμο αρ.3851/ (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 85/4-6-2010) –Επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής..
20) Την αρ. πρωτ. Δ6/Φ17 983/14911/24-9-2004 της Δ/νση Ανανεώσιμων &
Εξοικονόμηση Ενέργειας του ΥΠΑΝ χορήγηση στη ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Αιολικού Πάρκου ισχύος 11,4
ΜW στη θέση Αρχοντική, των Δήμου Σαρανταπόρου του Νομού Λάρισας
και την την αρ.πρωτ. . Δ6/Φ17 983/30262/14-4-2009 την Δ/νση Ανανεώσιμων
& Εξοικονόμηση Ενέργειας του ΥΠΑΝ χορήγηση στη ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ως
προς την μεταβολή νομικής σε ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΕ ,την
αρ.απόφσης 3944/2009/18-11-2009 της ΡΑΕ ως προς την αλλαγή στοιχείων
και ειδικά την ισχύ σε 10,8 MW.

21) Την αρ.πρωτ. 3103/84692/18-6-2010 Απόφαση Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας - Τμήμα Περιβαλλοντικού κ.
Χωροταξικού Σχεδιασμού.την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του Αιολικού
Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,8 ΜW της
επιχείρησης ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. (Πρώην ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΠΕ) στη θέση Αρχοντική, των Δήμων Σαρανταπόρου και Αντιχασίων ,
του Νομού Λάρισας.

22) . την από 30-9-2010.......υπεύθυνη δήλωση του. εκπροσώπου της
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε ..περί ανάθεσης εγκατάσταση του σταθμού
σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό,.
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
4
23). την από 30-9-2010.υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού μελέτη και
επίβλεψης της εγκατάστασης του σταθμού ότι αποδέχεται την ανάθεση της
επίβλεψης και ότι θα τηρούνται οι όροι κατά την εγκατάσταση
24) Τα ακόλουθα παραστατικά πληρωμής τελών, κρατήσεων και φόρων:
i) Κράτησης 1 ο/οο επί του προϋπολογισμού του έργου υπέρ του Ταμείου
Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 0,5ο/οο
υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2326/1940 (ΦΕΚ Α’ 145) με ανώτατο όριο των παραπάνω ποσών ευρώ 2,93
και ευρώ 1,47 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.
1889/1951 (ΦΕΚ Α’ 211) και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και
στρογγυλοποίησης των σε ευρώ (€)
.ii) Κράτησης 2% επί της αμοιβής μελέτης του έργου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1%
υπέρ ΕΜΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του N. 915/1979 (ΦΕΚ Α’
103) χωρίς περιορισμό ανωτάτου ορίου.
iii) Κατάθεσης ποσοστού 10% της αμοιβής μελέτης του μηχανικού και ειδικά
στην περίπτωση μελέτης υδραυλικών έργων και εκτέλεσης τοπογραφικών
εργασιών ποσοστού 4% στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως
προκαταβολής του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
52 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151).
iv) Απόδειξης κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού της
αμοιβής μελέτης στο όνομα του μηχανικού,
v) Τέλους χαρτοσήμου 2ο/οο επί της αμοιβής του μηχανικού καταβαλλόμενο
στην οικεία Δ.Ο.Υ., αντί επικόλλησης κινητού επισήματος στα σχέδια,
προϋπολογισμούς, μελέτες καθώς και στα τυχόν αντίγραφα αυτών, σύμφωνα
με το άρθρο 25 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285).
vi) Παράβολου 27,88 ευρώ συνολικά υπέρ του Δημοσίου (λογαριασμός αριθ.
1459) για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο όνομα του ιδιοκτήτη του
σταθμού από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο
2 του Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ Α’ 249), το άρθρο μόνο του Ν. 1889/1951, την
κοινή υπουργική απόφαση 13959/22.2.1952 και τους ισχύοντες κανόνες
μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ.
25) Το Καταστατικό της επιχείρησης ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε.
(αρ.συμβ.17763/6-7-2007 με αρ.ΜΑΕ 63867/01ΑΤ/Β/07/345 κωδικοπ.24-11-
2008 συμβολαιογράφος Αθ. Πετράκης –Αθηνών 26-11-2008
26) Την Διατύπωση των όρων σύνδεσης προς την ΑΙΟΛΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. του αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με το ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. αρ.πρωτ. 1244/9-2-2010 και αρ.πρωτ. 10725/8-9-2010
την διατύπωση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης
.
27) Την αρ.πρωτ. αίτηση 6432/164419/15-10-2010 (ΔΙΣΑ) με φάκελλο που
περιέχει τεχνική περιγραφή ,προϋπολογισμό του έργου ,σχέδια και
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
5
προσπέκτους των συστημάτων της επιχείρησης ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Α.Ε. προς την
ΔΙΣΧΑ για χορήγηση Άδεια εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,8 ΜW της επιχείρησης ΑΙΟΛΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. (Πρώην ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ) στη θέση Αρχοντική,
των Δήμων Σαρανταπόρου και Αντιχασίων , του Νομού Λάρισας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Χορηγούμε . άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,8 ΜW της επιχείρησης ΑΙΟΛΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. (Πρώην ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ) στη θέση
Αρχοντική, των Δήμων Σαρανταπόρου και Αντιχασίων , του Νομού
Λάρισας.

.
2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού θα αποτελείται από 12
ανεμογεννήτριες του οίκου ENERCON τύπου E44 ισχύος 900 KW και τάση
400 V εκάστη των τριών πτερυγίων διαμέτρου 44 μέτρα και ύψος πυλώνα 55
μ.
. O σταθμός θα περιλαμβάνει τα βασικά συστήματα ελέγχου της Ε-44 όπως
της τασης στο δικτύο,της συχνότητας, τιμές ελέγχου του cosφ , υποσταθμό με
πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ και αντίστοιχο μετασχηματιστή ισχύος 1.000 KVA
έκαστος και σχέση μετασχηματισμού 0,4/20 ΚV
Ο σταθμός θα πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσας διατάξεις .
3. Ο σταθμός θα λειτουργεί σε παράλληλη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ ,
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην
Διατύπωση των όρων σύνδεσης σταθμού με το ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΗ
προς τον δικαιούχου της παρούσας άδειας.
4. Η δικαιούχος της παρούσας άδειας θα πωλεί το σύνολο της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της
προαναφερόμενης..προσφορά σύνδεσης , που καταρτίστηκε σε εφαρμογή
της απόφασης του Υπουργού . Ανάπτυξης Δ6/Φ1/51298.02.08.1996(ΦΕΚ Β
766/28.08.1996) , . Δ6/Φ1/2000/13-02-2002, το Ν.3468 (ΦΕΚ Α αρ.φύλλου
129 27-6-2006) και τον Ν.3851/ (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 85/4-6-2010)
5. Η παρούσα άδεια έχει χρονική διάρκεια 2 ετών από την ημερομηνία
έκδοσης της, με δυνατότητα παράτασης κατά 2 ετών κατά μέγιστο με την
προϋπόθεση ότι κατά το πέρας του αρχικού διαστήματος θα έχει εκτελεστεί
τουλάχιστο το 50 % του συνόλου των έργων που προβλέπονται από το
υποβληθέν χρονοδιάγραμμα
.

Τα ανωτέρω ορίζονται στα άρθρα 11 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης
Δ6/Φ1/ΟΙΚ.12230/3-8-99 (ΦΕΚ Β 1560/4-8-99) και Δ6/Φ1/2000/13-2-2002
(ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 13 ) το Ν.3468 (ΦΕΚ Α αρ.φύλλου 129 27-6-2006) και
τον Ν.3851/ (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 85/4-6-2010)
6.Η δικαιούχος της παρούσης άδειας υποχρεώνεται να τηρεί τους όρους
περιορισμούς και υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των νόμων και
των Υπουργικών Αποφάσεων.
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
6
7. Κατά την κατασκευή & λειτουργία του έργου πρέπει να τηρούνται οι
ακόλουθες διατάξεις
α) της Υπουργικής Απόφασης 80225/1995 ‘Περί εγκρίσεως Κανονισμών
κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/11-4-55),
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
β) της Υπουργικής Απόφασης 70261/2874/1967 ‘Περί εγκρίσεως
Κανονισμού για την εγκατάσταση και συντήρηση υπαιθρίων γραμμών
ηλεκτρικής ενέργειας(ΦΕΚ 608/Β/6.10.1967), όπως συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
8. Η δικαιούχος της παρούσας άδειας υποχρεούται να τηρεί τους όρους που
καθορίζονται σύμφωνα με τις εγκρίσεις των παραπάνω παραγράφων
9.Η δικαιούχος της παρούσας .άδειας υποχρεούται επιπρόσθετα.
α) να λαμβάνει και τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων και παντός τρίτου κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, καθώς
και όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος,
β) να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο “Περί καταπολεμήσεως των
βιομηχανικών παρασίτων, σύμφωνα με τον Νόμο 2260/1952 και τον σχετικό
Κανονισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 161/Α/1955,
γ ) να επιθεωρεί σε τακτικά διαστήματα την όλη εγκατάσταση για την
αποφυγή κάθε βλάβης που μπορεί να προληφθεί και που θα ήταν δυνατό να
έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων στο σταθμό και των
περιοίκων, καθώς και στό περιβάλλον,
δ) να τηρεί πάντα σε καλή κατάσταση όλες τις εγκαταστάσεις ασφαλείας που
υποδείχθηκαν από την ΔΕΗ σχετικά με την ηλεκτρική εγκατάσταση,
ε) να απασχολεί για την υπεύθυνη επίβλεψη της εγκατάστασης του σταθμού
πρόσωπα, τα οποία έχουν όλα τα από το Νόμο οριζόμενα απαραίτητα
προσόντα.
10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την δικαιούχο αυτής από την
υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης Αρχής, άν από υφιστάμενες
διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
11. Απαγορεύεται η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε
τρίτους πλήν ΔΕΗ.
12. Η δικαιούχος της παρούσας άδειας υποχρεούται επιπροσθέτως
α) να τοποθετήσει κατάλληλες διατάξεις μέτρησης του συνόλου της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό,σύμφωνα με το αρθ. 1,
κεφ. 1, παρ. Β5 της Απόφασης 8295/1995
β) να ενημερώνει σε ετήσια βάση , την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμηση Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για
ι) την συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει ο
σταθμός και
ιι) τις βλάβες που θα εμφανίζονται στον σταθμό , καθώς και το κόστος
επισκευής των.
Οι πληροφορίες αυτές θα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα.
13. Εφόσον παραστεί ανάγκη , η παρούσα άδεια μπορεί να συμπληρωθεί με
επιβολή λήψης οποιοδήποτε πρόσθετου μέτρου η όρων και περιορισμών στη
εγκατάσταση & λειτουργία του υπόψη σταθμού, που θα κρίνονται απαραίτητοι

ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
7
για την τεχνική αρτιότητα του, για την προστασία των εργαζομένων σ αυτόν
και των περιοίκων καθώς και του περιβάλλοντος.
14. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του υπόψη
σταθμού θα πρέπει να υποβληθούν από το δικαιούχο της παρούσας άδειας
εγκατάστασης η αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν 2244/1994 και τις τροποποιήσεις αυτού.καθώς και τις
Δ6/Φ1/2000/13-2-2002 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 13 ) το Ν.3468 (ΦΕΚ Α
αρ.φύλλου 129 27-6-2006)και τον Ν. αρ.3851/ (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 85/4-6-
2010)
15.Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σε περιπτώσεις παράβασης όρων της
παρούσας άδειας και άσκησης προσφυγής από την δικαιούχο αυτής , ορίζεται
στην Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ΣΕ
2841/ /8.6.1988 (ΦΕΚ Β/417), σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Ν.2244/94 ) με την επιφύλαξη τήρησης των διαλαμβανομένων
στις διατάξεις του άρθρου 4 του ιδίου Νόμου και τις τροποποιήσεις αυτού.
καθώς και Δ6/Φ1/2000/13-2-2002 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 13 ), το Ν.3468 (ΦΕΚ
Α αρ.φύλλου 129 27-6-2006) και τον Νόμο αρ.3851/ (ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου
85/4-6-2010
.
0 5 1 2 1 4 1 0 0 6 4 3 2 2
Η
Γενική Γραμματέας
Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
Εσωτερική Διανομή
Γραφείο κ.Γενικής Γραμματέα
Γραφείο κ.Γενικού Δ/ντή
Φ 57.
Αρχείο ΔΙΣΧΑ (2) .
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
8
Κοινοποιήσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1). Υπουργείο Περιβάλλοντος –Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Α
Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
2). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας.
Γραφείο κ. Νομάρχη
. Διοικητήριο-Λάρισα
3). Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Τμήμα Περιβαλλοντικού κ. Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Σωκράτους 111
413 36 Λάρισα
4)Δ/νση Δασών Περιφ. Θεσσαλίας
Τσιμισκή 5
411 10-Λάρισα
5) ΔΕΣΜΗΕ
Κάστορος 72
Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς
6). Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δ/νση Εκμεταλλεύσεως Διανομής
Πατησίων 27
104.32 ΑΘΗΝΑ .
7) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Όθωνος 36
351 00 ΛΑΜΙΑ
8). Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος
Πικέρμι
190 09 Αττική
9). Δήμος Σαρανταπόρου
Γραφείο Δημάρχου-Σαραντάπορο-Ν.Λάρισας
10) Δήμος Αντιχασίων
Γραφείο Δημάρχου-Κρανέα -Ελασσόνας
Ν.Λάρισας

ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
9
11) ΓΕΝ.ΕΠΙΤ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ
Kλάδος Πόρων/Δυπο-τμ. Εθν.Υποδομής
ΑΘΗΝΑ
12) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γεν. Δ/νση Αερομεταφορών
-Δ/νση Αερολιμένων
Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων
Τ.Θ.70360-166 10-Γλυφάδα -Αθήνα
13) Δικαιούχο της παρούσας άδειας
.ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΕ
Τύχης 2
Τ.Κ. 15233-Χαλάνδρι-Αθήνα
.
ΑΔΑ : 4ΙΞΞΙΑ1-2Ω
10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΣ: το ΥΠΕΚΑ
Γεν.Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Αναν. Πηγών Ενέργειας
Τμήμα Α
Μεσογείων 119
101 92 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ.Λέλλης
Τηλέφωνο : 2413-503604
Fax :2413-503669
Ταχ.Δ/νση : Σωκράτους 111
Ταχ.Κωδ. : 413 36, Λάρισα
KOIN.:
ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΕ
Τύχης 2
15233-Χαλάνδρι Αθήνα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου ισχύος 10,8 MW της
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΕ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αρ.πρωτ. 6676/170920/26-10-2010 απόφαση της Γενικής
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η άδεια εγκατάστασης αιολικού
πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,8 ΜW της επιχείρησης
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε. (Πρώην ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ) στη θέση
Αρχοντική, των Δήμων Σαρανταπόρου και Αντιχασίων , του Νομού
Λάρισας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας στα
όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, με ευθύνη του φορέα
σύμφωνα με τον Ν 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/ 4-6-2010 αρθ. 8 παρ.9)
Με εντολή
Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ο Αν. Διευθυντής
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες